Obchodní podmínky

obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Marketing Festival prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností Marketing Festival s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

I. Společnost Marketing Festival s.r.o., se sídlem Renneská třída 393/12, 639 00 Brno, IČ 01646486, DIČ CZ01646486, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78922, zastoupená Ing. Jindřichem Fáborským, MSc., dále také jen "Společnost", vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na vzdělávací akci Marketing Festival, konající se 20. – 22. října 2016 v Ostravě.

II. Prodej vstupenek

I. Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek výzvu k podávání návrhů na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), se nepoužije.

II. Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Navrhovatel“) podává objednávkou uskutečněnou prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek www.MarketingFestival.cz, návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou vzdělávací akci (dále také jen "Objednávka vstupenek").

III. Objednávkou vstupenek dává Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a s podmínkami uvedenými na webové stránce www.MarketingFestival.cz. Tyto obchodní podmínky tvoří dle § 1751 odst. 1 NOZ součást obsahu smlouvy.

IV. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky vstupenek Společností, a to zasláním e-mailu s potvrzením ze strany Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenek.

V. S ohledem na charakter a cenu akce se Navrhovatel považuje za profesionála a nepovažuje se za spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ. Tudíž se neuplatní ustanovení na ochranu spotřebitele, zejména ustanovení § 1810 a násl. NOZ.

VI. Kupní cenu je možno zaplatit online platební kartou nebo převodem z účtu na základě vystavené faktury. V případě platby převodem je splatnost kupní ceny 14 dnů od data vystavení faktury.

III. Cena Vstupenek

I. Cena jedné vstupenky je progresivní podle počtu již prodaných vstupenek dle následující tabulky:

cena bez DPH 21 % DPH cena s DPH
prvních 500 vstupenek 5 990 CZK 1 258 CZK 7 248 CZK
501. - 1000. vstupenka 7 490 CZK 1 573 CZK 9 063 CZK
1001. – a další vstupenky 8 990 CZK 1 888 CZK 10 878 CZK

II. Při nemožnosti účasti Účastníka na vzdělávací akci má Účastník nárok na vrácení 80% uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva u Společnosti nejpozději do 30. září 2016. Později se zaplacená částka za vstupenky nevrací a je možná pouze změna účastníka podle čl. IV. II těchto obchodních podmínek.

III. Součástí vstupenky je dále časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů z výše specifikované vzdělávací akce.

IV. Součástí vstupenky na akci je dále oprávnění k zakoupení jedné vstupenky na každý z workshopů pořádaných v rámci výše specifikované akce. Podrobnosti a ceny vstupenek na workshopy budou průběžně uváděny na stránkách www.MarketingFestival.cz a v newsletterech. Počet vstupenek na jednotlivé workshopy je omezen, po vyčerpání kapacity oprávnění k zakoupení vstupenek na workshopy zaniká bez náhrady.

V. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

IV. Objednávka vstupenek prostřednictvím webové stránky

I. Za účelem objednávky vstupenek je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

II. Vstupenka je vázána na účastníka, fyzickou osobu, uvedenou Navrhovatelem v Objednávce vstupenky. Účastníka lze na žádost změnit, nejvýše však dvakrát. Žádost o změnu účastníka je možno bezplatně podat nejpozději dne 18. října 2016.

V. Osobní údaje

I. Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel vstupenek tímto dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů Společností.

VI. Účinnost obchodních podmínek

I. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

II. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 29. března 2016.

III. Ukončením této smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy, jež má výslovně či ve svých následcích působit při nebo po ukončení této smlouvy.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v jazyce českém a anglickém. Pro interpretaci těchto obchodních podmínek pro případ odlišnosti jazykových verzí jsou závazné podmínky české.

VII. Závěrečná ustanovení

I. Závazky Společnosti vůči Navrhovatelům stejně jako případné nároky Navrhovatelů vůči Společnosti se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

II. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah čl. III těchto podmínek, zejména cenu vstupenky.

III. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

IV. Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvních vztahů na základě nich uzavřených sjednává právo české. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy české.

VIII: Reklamační řád

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na info@marketingfestival.cz

Děkujeme našim partnerům

Za podpory:


Chcete se stát partnerem letošního Festivalu? Napište nám na info@marketingfestival.cz

Marketing Festival s.r.o.
Renneská třída 393/12
639 00 BRNO - Štýřice

IČ: 01646486
DIČ: CZ01646486

Bankovní účet: 2600413633 / 2010
IBAN: CZ5920100000002600413633
SWIFT: FIOBCZPPXXX